Obec jako zřizovatel – 1. část

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Ústava ČR dále zaručuje samosprávu územních samosprávných celků. Projevem územní samosprávy na obecní úrovni je plnit úkoly v oblasti školství, zdravotnictví, veřejného pořádku, v sociálních oblastech aj., které pro sféru samostatné působnosti obce stanoví zejména § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ObecZ“). Výše uvedené úkoly může obec zajišťovat buď samostatně, tedy svým jménem a na svůj účet jakožto veřejnoprávní korporace mající vlastní majetek, nebo prostřednictvím subjektů, které založí a které jí stanovené úkoly pomáhají zvládnout. Jaké má obec pravomoci v roli zřizovatele právnických osob, organizačních složek obce či obecní policie?

Financování obecních organizací

26. 9. 2022

Obce ve své působnosti vykonávají širou paletu činností, od veřejně prospěšných po podnikatelské. Většinu, zejména těch veřejně prospěšných, zajišťují samy. Je ale také obvyklé, že některé vykonávají prostřednictvím svých organizací.

Seriál: Orgány obce – Zvláštní orgány obce

Obec je právnickou osobou, veřejnoprávní korporací, která vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako každá jiná právnická osoba vyjadřuje svou vůli navenek prostřednictvím svých orgánů. Těmi jsou zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Zákon o obcích každému z nich stanoví pravomoci, které jménem obce vykonává. Postupně je představuje seriál o orgánech obce. Díl pátý: Zvláštní orgány obce Zákon o obcích v § 5 mezi orgány obce řadí také tzv. zvláštní orgány obce (města, městyse, městské části i statutárního města). Právní úprava tohoto orgánu obce je v zákoně o obcích poměrně kusá, dá se říct, že pouze minimálním způsobem tyto orgány charakterizuje. Zvláštní orgány obce se zřizují pro výkon přenesené působnosti v oblastech stanovených zákonem. Jejich cílem je zajištění výkonu přenesené působnosti v případech, kde je nutné, aby byla vykonávána k tomu odborně způsobilými osobami.

Diskriminace v zaměstnání

Jakou právní úpravou se řídí právní prostředky ochrany proti nerovnému zacházení se zaměstnanci? Jaké jsou rozhodné okolnosti při posuzování přiměřenosti náhrady nemajetkové újmy v penězích v případech, kdy k nerovnému zacházení se zaměstnancem skutečně došlo?