Tradiční chyby obcí při zadávání (zejména) zakázek malého rozsahu

25. 9. 2023

V minulých číslech Samosprávy v právu jsme se věnovali jednotlivým kapitolám postupu obcí při zadávání veřejných zakázek. Domnívám se, že je vhodné tyto články vyvážit jiným úhlem pohledu, totiž jak k běžnému zadávání veřejných zakázek (zejména) malého rozsahu přistupují obce. Lépe řečeno, jakých chyb a omylů se nejčastěji dopouštějí a jak by to mělo být správně. 

Tři otázky pro: advokáta se specializací na právo veřejných zakázek a dotací Jakuba Grafnettera

Jak vnímáte aktuální stav právní úpravy veřejných zakázek v ČR? Podle mého soukromého názoru na tom není ZZVZ tak špatně, jak je mnohdy prezentováno. Celou dobu, co se veřejným zakázkám věnuji, tvrdím: Problém není zákon, ale člověk a peníze na jednom místě. Na některé propletence zadavatelů a dodavatelů by bylo vhodné užít trestněprávní, nikoli veřejnozakázkovou normu. Bohužel, na tento lidský faktor a nejkřiklavější případy porušování zákona v minulosti na nejvyšších úrovních státní správy doplácejí hlavně starostové obcí, kteří se snaží řešit každodenní problémy obcí s upřímnou snahou veřejnou zakázku „hlavně v klidu zadat“. 

Jmenování a odvolání vedoucích úředníků aneb jaká jsou specifika v prostředí obcí?

25. 9. 2023

Jmenování je vedle podpisu pracovní smlouvy dalším způsobem vzniku pracovního poměru. Má-li pracovní poměr vzniknout jmenováním, musí to být stanoveno v zákoníku práce či v jiném zvláštním předpisu. Stejně jako se liší vznik pracovního poměru od jeho založení pracovní smlouvou, liší se i zánik, který je spojen s odvoláním. V následujícím článku se dozvíte, jaká jsou specifika jmenování a odvolání vedoucích úředníků, a to se zaměřením na prostředí obcí.

Seriál – Smluvní typy / Díl pátý: Smlouva o dílo

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat. Díl pátý: Smlouva o dílo Stavební rozvoj obce a zajištění dalších, běžných či specifičtějších služeb a dodávek, je obvyklou a častou záležitostí každé obce. I proto je smlouva o dílo velmi často využívaným smluvním typem.