Obec jako zřizovatel – 3. část

Obchodní společnosti V posledním díle série článků Obec jako zřizovatel nahlédneme do problematiky obchodních společností, které může zakládat obec. Na začátku zdůrazněme, že podobně jako u minule pojednávaných ústavů se obchodní společnosti „zakládají“, zatímco např. příspěvkové organizace či školské právnické osoby se zřizují. Obec tedy působí jako „zakladatel“ obchodní společnosti, nikoli jako „zřizovatel“. Tento původní termín ponecháváme i v nadpise pro souslednost v sérii článků.

Připravované novinky v zákoně o zadávání veřejných zakázek pro rok 2023

27. 1. 2023

Bývá takovým zvykem, že se na počátku roku novelizuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Nejinak by tomu mělo být i letos. Přestože se účinky novelizace zatím odkládají, a to s ohledem na stále trvající legislativní proces přijetí novely, která leží pod označením sněmovního tisku č. 249 v Poslanecké sněmovně. Nicméně dlouhodobě jsou známy principy příslušných úprav, na které se dnes zaměříme.

Seriál – Smluvní typy / Díl první: Kupní smlouva

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva je zásada smluvní volnosti – smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. I obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou av rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech uzavírá různé typy smluv. V novém seriálu vás postupně provedeme obcemi nejčastěji používanými smluvními typy a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat.

Může pronajímatel vypovědět nájem prostoru pro podnikání v případě, že je nutné jej rekonstruovat?

Rozsudek Nejvyššího soudu ČZ ze dne 17. 5. 2022 č.j. 26 Cdo 3115/2021–91 Nejvyšší soud rozhodoval ve věci, kdy pronajímatel vypověděl nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, jejímž předmětem byl nájem prostor určených pro podnikání (pozn. nájemce zde provozoval kavárnu). V důsledku havárie vodovodního potrubí byl prostor poškozen a bylo nutné provést jeho rekonstrukci. Pronajímatel vypověděl nájemní smlouvu dle § 2309 písm. a) občanského zákoníku, dle kterého je možné nájemní smlouvu na dobu určitou vypovědět v případě, že „má být nemovitá věc, v níž se prostor sloužící podnikání nachází, odstraněna anebo přestavována tak, že to brání dalšímu užívání prostoru, a pronajímatel to při uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat.“ Nájemce se obrátil na soud se žalobou o neplatnost takovéto výpovědi.