Rozpočtové provizorium jako strašák nebo příležitost?

15. 3. 2021

Rozpočtové provizorium je tradičním nástrojem při řízení veřejných financí, a to jak na celostátní, tak i na regionální úrovni. Aktuální výzkum na vybraném vzorku ukázal, že tohoto nástroje využilo mezi lety 2010 až 2015 v průměru až 28 procent měst nad 10 000 obyvatel a že to mělo vliv na přesnost běžných výdajů. Rozpočtové provizorium bývá často ne úplně správně chápáno. Dost často zejména v médiích bývá převážně negativizováno. Je přitom běžnou a transparentní součástí dílčích nástrojů souvisejících s rozpočtovým hospodařením municipalit a může být vhodným pomocníkem nejen v turbulentních dobách. V dalším výzkumu se odborníci zaměřují také na zodpovězení otázky, zda později schvalované rozpočty mohou mít vliv na menší počet rozpočtových opatření. Dle platné legislativy má institut rozpočtového provizoria sv . . .

Podnikání obcí jako ekonomická příležitost pro rozpočet či rozvoj obce/území?

11. 3. 2021

Hlavním posláním měst a obcí je poskytovat veřejné služby a rozvíjet svá území.  Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích, mají obce pečovat o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů; při plnění úkolů chrání též veřejný zájem. K naplňování tohoto vnitřně velmi různorodého poslání mají k dispozici celou paletu nástrojů a možností. Patří k nim zajisté i podnikání, i když právě v případě municipalit není podnikání jako podnikání. Podnikání může být pro obce příležitostí i rizikem. Záleží na mnoha faktorech a zvolené strategii.