Obec jako zřizovatel – 3. část

Obchodní společnosti V posledním díle série článků Obec jako zřizovatel nahlédneme do problematiky obchodních společností, které může zakládat obec. Na začátku zdůrazněme, že podobně jako u minule pojednávaných ústavů se obchodní společnosti „zakládají“, zatímco např. příspěvkové organizace či školské právnické osoby se zřizují. Obec tedy působí jako „zakladatel“ obchodní společnosti, nikoli jako „zřizovatel“. Tento původní termín ponecháváme i v nadpise pro souslednost v sérii článků.

Obec jako zřizovatel – 2. část

V pokračování tématu Obec jako zřizovatel se tentokrát podíváme na tři další subjekty, které může zakládat či zřizovat obec. Jedná se o školskou právnickou osobu, veřejnou výzkumnou instituci a ústav. Každá z nich představuje určité specifikum oproti často používané formě, jíž je příspěvková organizace, o které pojednával předchozí první díl. Následující text má zejména představit specifika těchto forem. 

Obec jako zřizovatel – 1. část

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Ústava ČR dále zaručuje samosprávu územních samosprávných celků. Projevem územní samosprávy na obecní úrovni je plnit úkoly v oblasti školství, zdravotnictví, veřejného pořádku, v sociálních oblastech aj., které pro sféru samostatné působnosti obce stanoví zejména § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ObecZ“). Výše uvedené úkoly může obec zajišťovat buď samostatně, tedy svým jménem a na svůj účet jakožto veřejnoprávní korporace mající vlastní majetek, nebo prostřednictvím subjektů, které založí a které jí stanovené úkoly pomáhají zvládnout. Jaké má obec pravomoci v roli zřizovatele právnických osob, organizačních složek obce či obecní policie?