Seriál: Orgány obce – Zvláštní orgány obce

Obec je právnickou osobou, veřejnoprávní korporací, která vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako každá jiná právnická osoba vyjadřuje svou vůli navenek prostřednictvím svých orgánů. Těmi jsou zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Zákon o obcích každému z nich stanoví pravomoci, které jménem obce vykonává. Postupně je představuje seriál o orgánech obce.

Díl pátý: Zvláštní orgány obce

Zákon o obcích v § 5 mezi orgány obce řadí také tzv. zvláštní orgány obce (města, městyse, městské části i statutárního města). Právní úprava tohoto orgánu obce je v zákoně o obcích poměrně kusá, dá se říct, že pouze minimálním způsobem tyto orgány charakterizuje. Zvláštní orgány obce se zřizují pro výkon přenesené působnosti v oblastech stanovených zákonem. Jejich cílem je zajištění výkonu přenesené působnosti v případech, kde je nutné, aby byla vykonávána k tomu odborně způsobilými osobami.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.