Jak odolat tlaku dodavatelů podávajících žádost o vysvětlení zadávacích podmínek?

27. 5. 2023

Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek alias dotazy dodavatelů. Někdy procházka růžovou zahradou, jindy noční můra obce jako zadavatele zadávacího řízení. Na co všechno jsou oprávněni se ptát? Je lépe jim ve všem vyhovět? Nebo si má starosta raději trvat za všech okolností na svém? Z následujícího textu se dozvíte, jaké jsou pohnutky firem k podání dotazů v řízení, jak na tyto dotazy reagovat a kde jsou bezpečné přístavy nebo naopak tenké hranice postupu zadavatele.  

Ztráty a nálezy dle nového občanského zákoníku

Krásný ztráty jsou sice zajímavým a oblíbeným pořadem Michala Prokopa, v reálném životě však většinu ztrát rozhodně nevnímáme v pozitivním slova smyslu. Ročně se jenom v Praze ztratí několik tisíc cenných předmětů, dokladů, mobilních telefonů, ale i deštníků, nejrůznějších částí oblečení, klíčů a dalších drobností. Snad každému z nás se už někdy stalo, že po cestě do práce, z práce, v prostředcích MHD, ve vlaku, v restauraci, na úřadě, při návštěvě kulturní akce aj. něco zapomněl. Není překvapující, že skladba ztracených věcí během roku úzce souvisí s ročním obdobím, takže například v zimě lidé ztrácejí hlavně šály, čepice a rukavice, zatímco před prázdninami jde o žákovské knížky a vysvědčení školáků. Ztrácíme však i věci neobvyklé, jako je např. paruka, divadelní kostým, advokátní talár, berle, košík s jahodami, stojan na noty, umělá zubní protéza nebo přenosná lednička. A což teprve když ztratíme psa, kočku, nebo přepravku s morčetem či fretkou. Zkrátka pestrost a rozmanitost života se promítá i do našich ztrát. A jak se s touto rozmanitostí a pestrostí věcí ztracených a nalezených vypořádal zákonodárce? Odpověď bude zajímat i obce. Znalost právní úpravy a povinností spojených s nálezem jistě využije každá taková, na jejímž území k nálezu došlo.

Seriál – Smluvní typy / Díl třetí: Darovací smlouva

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva, je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat. Díl třetí: Darovací smlouva Darovací smlouva je dalším, i obcemi často využívaným smluvním typem. Jejím základním znakem je bezplatnost, kdy je na jedné straně závazek něco poskytnout a na druhé straně tento závazek chybí, obdarovaný pouze přijetí plnění akceptuje. 

Moderační právo soudu – snížení výše smluvní pokuty

Co je rozhodné pro změnu výše smluvní pokuty stanovené soudem? Může soud při rozhodnutí o jejím snížení vzít ohled i na okolnosti vzniklé po vzniku nároku na smluvní pokutu? rozsudek NS ČR ze dne 11. 1.2023 č.j. 31 Cdo 2273/2022 Porušením smluvní povinnosti bylo poskytnutí informace o tom, že byla uzavřena smlouva Smluvní strany vyslovily ve společném prohlášení (Letter of Interest) zájem uspořádat automobilový veletrh. V tomto dokumentu se také zavázaly, že zachovají mlčenlivost o veškerých skutečnostech o připravovaném projektu a že jednostranná prohlášení, která by mohla tento závazek porušit, budou činěna pouze po předchozím souhlasu druhé strany. Pro případ porušení tohoto závazku sjednaly obě strany smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč.