Plánovací smlouvy

25. 3. 2024

Tento typ smlouvy není v českém právním řádu novinkou. Byl součástí stavebního zákona před jeho nahrazením novou právní úpravou od 1. 1. 2024. I v něm je plánovací smlouva zachována, avšak ve změněné podobě. Protože obce tento smluvní typ často užívají při stanovení podmínek pro realizaci stavebních záměrů různých investorů na svém území, jistě oceníte informace o aktuální právní úpravě.

I neuplatnění práva zadavatele na smluvní pokutu může být podstatnou změnou závazku

Obec zadá veřejnou zakázku a pro případ nedodržení termínu plnění stanoví smluvní pokutu. Jedná v souladu se zákonem, pokud tuto pokutu neuplatní v případě prodlení dodavatele včas či vůbec? Jedná se v takovém případě o změnu závazku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek? Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2023, čj. 8 Afs 157/2021-35 Nejvyšší správní soud rozhodoval o kasační stížnosti obce, přičemž důvodem bylo vyhodnocení dosud neřešené otázky hmotného práva, zda neuplatnění smluvních pokut vůči dodavateli může představovat umožnění podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 1 o zadávání veřejných zakázek.

Novela zákona o obcích přináší zásadní změny. Samosprávám má jejich fungovánízefektivnit

Novela zákona o obcích[1], jež má obcím ulehčit práci a zajistit efektivnější a hospodárnější fungování, nabyla účinnosti 1. ledna 2024. Jaké zásadní změny přináší? Tady je přehled těch nejdůležitějších. Společenství obcí Dosavadní právní úprava obsahovala možnost obcí sdružovat se v dobrovolném svazku obcí. To se i po novelizaci v modifikované podobě zachovalo, zákon o obcích však možnost spolupráce obcí rozšířil a umožnil ji nejen v oblasti samostatné působnosti (dobrovolný svazek obcí), ale nově ji zavedl také v oblasti působnosti přenesené. To však nebylo jediným cílem zákonodárce při úvaze o zakotvení tohoto institutu do zákona o obcích. Hlavním cílem a účelem je zájem na regionálním rozvoji, a to jak regionální politiky, tak spolupráce mezi obcemi s ohledem na specifika konkrétních regionů a také v rámci zájmů obcí v jednotlivých správních obvodech. Do zákona o obcích byla včleněna samostatná právní úprava tzv. společenství obcí.

Novela zákoníku práce: Prakticky všechny změny se dotknou také obcí

Jistě jste zaznamenali informaci o přijetí novely zákoníku práce[1]. Ta přináší nejen významné změny v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a v otázkách doručování, ale také dlouho očekávané doplnění o práci na dálku a náklady s tím spojené. Součástí novely jsou i další změny a prakticky všechny se dotknou také obcí. Zde je jejich přehled i s vysvětlením, aby pro vás následná aplikace těchto změn do praxe byla pro co nejsnazší.

Má v případě používání nástrojů územního plánování přednost výkon práva na samosprávu anebo právo na zachování a ochranu životního prostředí? 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2023, sp. zn. IV. ÚS 938/22 Předmětem sporu byl územní plán obce Vracov, kterým byla na pozemcích, na nichž se nacházel les, vymezena plocha přestavby s využitím pro bydlení v rodinných domech a plocha zeleně. Zrušení části územního plánu se domáhal ekologický spolek s odůvodněním, že územní plán je zde v rozporu s ochranou pozemků určených k plnění funkcí lesa. Krajský soud příslušnou napadenou část územního plánu zrušil a následně Nejvyšší správní soud kasační stížnost obce odmítl jako nedůvodnou, když se zároveň ztotožnil s názorem krajského soudu. 

Tři otázky pro: advokáta se specializací na právo veřejných zakázek a dotací Jakuba Grafnettera

Jak vnímáte aktuální stav právní úpravy veřejných zakázek v ČR? Podle mého soukromého názoru na tom není ZZVZ tak špatně, jak je mnohdy prezentováno. Celou dobu, co se veřejným zakázkám věnuji, tvrdím: Problém není zákon, ale člověk a peníze na jednom místě. Na některé propletence zadavatelů a dodavatelů by bylo vhodné užít trestněprávní, nikoli veřejnozakázkovou normu. Bohužel, na tento lidský faktor a nejkřiklavější případy porušování zákona v minulosti na nejvyšších úrovních státní správy doplácejí hlavně starostové obcí, kteří se snaží řešit každodenní problémy obcí s upřímnou snahou veřejnou zakázku „hlavně v klidu zadat“. 

Seriál – Smluvní typy / Díl pátý: Smlouva o dílo

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat. Díl pátý: Smlouva o dílo Stavební rozvoj obce a zajištění dalších, běžných či specifičtějších služeb a dodávek, je obvyklou a častou záležitostí každé obce. I proto je smlouva o dílo velmi často využívaným smluvním typem.

Seriál – Smluvní typy / Díl čtvrtý: Smlouva o výpůjčce

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat.  Díl čtvrtý: Smlouva o výpůjčce

Škoda na nemovité věci – kdo za ni nese odpovědnost? 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 5. 2023 č. j. 25 Cdo 233/2022 Provádíte stavbu či terénní úpravy na svém pozemku a v důsledku této činnosti dojde k poškození sousedního pozemku či stavby. Kdo za takto způsobenou škodu nese odpovědnost? Vězte, že jste to vy, přestože jste danou činnost prováděli oprávněně.