Novela zákoníku práce: Prakticky všechny změny se dotknou také obcí

Jistě jste zaznamenali informaci o přijetí novely zákoníku práce[1]. Ta přináší nejen významné změny v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a v otázkách doručování, ale také dlouho očekávané doplnění o práci na dálku a náklady s tím spojené. Součástí novely jsou i další změny a prakticky všechny se dotknou také obcí. Zde je jejich přehled i s vysvětlením, aby pro vás následná aplikace těchto změn do praxe byla pro co nejsnazší.

Má v případě používání nástrojů územního plánování přednost výkon práva na samosprávu anebo právo na zachování a ochranu životního prostředí? 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2023, sp. zn. IV. ÚS 938/22 Předmětem sporu byl územní plán obce Vracov, kterým byla na pozemcích, na nichž se nacházel les, vymezena plocha přestavby s využitím pro bydlení v rodinných domech a plocha zeleně. Zrušení části územního plánu se domáhal ekologický spolek s odůvodněním, že územní plán je zde v rozporu s ochranou pozemků určených k plnění funkcí lesa. Krajský soud příslušnou napadenou část územního plánu zrušil a následně Nejvyšší správní soud kasační stížnost obce odmítl jako nedůvodnou, když se zároveň ztotožnil s názorem krajského soudu. 

Tři otázky pro: advokáta se specializací na právo veřejných zakázek a dotací Jakuba Grafnettera

Jak vnímáte aktuální stav právní úpravy veřejných zakázek v ČR? Podle mého soukromého názoru na tom není ZZVZ tak špatně, jak je mnohdy prezentováno. Celou dobu, co se veřejným zakázkám věnuji, tvrdím: Problém není zákon, ale člověk a peníze na jednom místě. Na některé propletence zadavatelů a dodavatelů by bylo vhodné užít trestněprávní, nikoli veřejnozakázkovou normu. Bohužel, na tento lidský faktor a nejkřiklavější případy porušování zákona v minulosti na nejvyšších úrovních státní správy doplácejí hlavně starostové obcí, kteří se snaží řešit každodenní problémy obcí s upřímnou snahou veřejnou zakázku „hlavně v klidu zadat“. 

Seriál – Smluvní typy / Díl pátý: Smlouva o dílo

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat. Díl pátý: Smlouva o dílo Stavební rozvoj obce a zajištění dalších, běžných či specifičtějších služeb a dodávek, je obvyklou a častou záležitostí každé obce. I proto je smlouva o dílo velmi často využívaným smluvním typem.

Seriál – Smluvní typy / Díl čtvrtý: Smlouva o výpůjčce

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat.  Díl čtvrtý: Smlouva o výpůjčce

Škoda na nemovité věci – kdo za ni nese odpovědnost? 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 5. 2023 č. j. 25 Cdo 233/2022 Provádíte stavbu či terénní úpravy na svém pozemku a v důsledku této činnosti dojde k poškození sousedního pozemku či stavby. Kdo za takto způsobenou škodu nese odpovědnost? Vězte, že jste to vy, přestože jste danou činnost prováděli oprávněně. 

Seriál – Smluvní typy / Díl třetí: Darovací smlouva

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva, je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat. Díl třetí: Darovací smlouva Darovací smlouva je dalším, i obcemi často využívaným smluvním typem. Jejím základním znakem je bezplatnost, kdy je na jedné straně závazek něco poskytnout a na druhé straně tento závazek chybí, obdarovaný pouze přijetí plnění akceptuje. 

Moderační právo soudu – snížení výše smluvní pokuty

Co je rozhodné pro změnu výše smluvní pokuty stanovené soudem? Může soud při rozhodnutí o jejím snížení vzít ohled i na okolnosti vzniklé po vzniku nároku na smluvní pokutu? rozsudek NS ČR ze dne 11. 1.2023 č.j. 31 Cdo 2273/2022 Porušením smluvní povinnosti bylo poskytnutí informace o tom, že byla uzavřena smlouva Smluvní strany vyslovily ve společném prohlášení (Letter of Interest) zájem uspořádat automobilový veletrh. V tomto dokumentu se také zavázaly, že zachovají mlčenlivost o veškerých skutečnostech o připravovaném projektu a že jednostranná prohlášení, která by mohla tento závazek porušit, budou činěna pouze po předchozím souhlasu druhé strany. Pro případ porušení tohoto závazku sjednaly obě strany smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč. 

Seriál – Smluvní typy / Díl druhý: Nájemní smlouva

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva, je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat. Díl druhý: Nájemní smlouva Nájem patří (pozn. spolu s výpůjčkou) k uživatelskému typu smluv, umožňuje totiž legitimní užívání cizí věci, aniž by docházelo ke změně vlastnictví. Dalším typickým znakem je dočasnost užívání a úplata za něj.