Obec a komunální volby

25. 7. 2022

Na konci září se znovu otevřou brány volebních místností a po čtyřech letech si občané zvolí své nové obecní zastupitele a potažmo i starostu. Stávající starosta je jedním z volebních orgánů a má k uspořádání voleb mnohé povinnosti. Jaké?

Práva a povinnosti obce jako veřejného opatrovníka aneb na co si dát pozor

Veřejné opatrovnictví je rozsáhlé, ale i velmi pestré téma. Už jsme o něm v Samosprávě v právu psali (SVP 2/2022) a i v následujících číslech se hodláme věnovat několika samostatným otázkám této problematiky. A na co se zaměříme tentokrát? Funkce veřejného opatrovníka přináší obci celou řadu povinností. Jaké jsou ty hlavní a jaká práva může obec uplatnit, shrnuje druhý díl série článků o veřejném opatrovnictví.

Jak mají obce reagovat na žádosti smluvních partnerů o navýšení cen a prodloužení lhůty plnění oproti smlouvě uzavřené v zadávacím řízení?

25. 7. 2022

Pandemie covid-19. Zpřetrhání zaběhnutých dodavatelských řetězců. Prudký nárůst cen stavebních materiálů. Vysoká inflace. Válka na Ukrajině. Pět základních pilířů, které v posledních dvou letech postupně či současně působí na mnohé dodavatelské firmy a nutí je řešit s obcemi navýšení smluvních cen a prodloužení termínů plnění smlouvy. Jakým způsobem by měly obce na tyto žádosti reagovat?

Názor právníka:

Kdy je možné vyhlásit konkurz na ředitele školy? Konkurz na pracovní místo ředitele školy může zřizovatel vyhlásit ve dvou situacích. Když se blíží konec šestiletého funkčního období ředitele školy nebo když je ředitel školy odvolán v souladu s ustanovením § 166 odst. 5 školského zákona. A teď podrobněji.

Judikát

Je namístě posuzovat uplatněný nárok zhotovitele na základě smlouvy o dílo z titulu bezdůvodného obohacení, pokud nedošlo k naplnění předpokladů pro vznik práva na zaplacení ceny díla? Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.1.2022 sp.zn. 23 Cdo 2696/2020-105 Předmětem soudního sporu byl v tomto případě požadavek na zaplacení ceny za dílo na základě závazku ze smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo provedení montáže dlažby. Smluvní strany si v ní dohodly přesné podmínky dokončení a předání díla, včetně všech dokumentů, které je zhotovitel povinen objednateli předat.  V průběhu realizace díla však nedošlo k předání a převzetí díla tak, jak bylo ve smlouvě sjednáno.

Seriál: Orgány obce – Obecní úřad

Obec je právnickou osobou, veřejnoprávní korporací, která vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako každá jiná právnická osoba vyjadřuje svou vůli navenek prostřednictvím svých orgánů. Těmi jsou zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Zákon o obcích každému z nich stanoví pravomoci, které jménem obce vykonává. Postupně je představuje seriál o orgánech obce. Díl čtvrtý: Obecní úřad Obecní úřad má, na rozdíl od orgánů obce, o kterých jsme psali v předchozích číslech, odlišné postavení. Není vytvářen na základě politického rozhodnutí, ale je především administrativním či „úřednickým“.