Ověřování údajů v nabídkách, objasnění nabídek a vzorkování jako praktické nástroje zadavatele pro získání kvalitní nabídky v zadávacím řízení 

26. 7. 2023

Se začátkem letošního léta se pojí aktuální téma, kterým je novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), účinná od 16. července tohoto roku. Podrobnému výkladu jsme věnovali s předstihem v čísle 1/2023 Samosprávy v právu, na které odkazujeme. Bude jistě zajímavé sledovat vliv novelizovaných ustanovení na práci zadavatelů s veřejnými zakázkami. Nad dopady, přínosy nebo nedostatky novely v prostředí měst a obcí se ještě pozastavíme v některém z následujících čísel Samosprávy v právu.    

Doručování do datových schránek aneb Jaká pravidla platí ve státní správě?

26. 7. 2023

Od začátku roku se povinnost používat datovou schránku rozšířila na celou řadu dalších subjektů a doručování do datových schránek se stalo takřka pravidlem. Ačkoliv si někteří na nový způsob doručování zvykali jen pomalu, ve finále i ti konzervativnější nemohou této formě komunikace upřít rychlost a spolehlivost. Jaká pravidla pro doručování prostřednictvím datovky ve státní správě platí?

Osoby veřejně činné a právo na ochranu jejich osobnosti

26. 7. 2023

Politici jsou osobami veřejně činnými, podobně jako třeba herci. Jak je to ale s jejich právem na soukromí? Je snad přípustná každá kritika osoby veřejně činné? Náleží právo na ochranu osobnosti opravdu všem? A kdo vlastně v kolizi dvou základních práv, práva na soukromí a práva na svobodu projevu, tahá za delší konec? I na tyto otázky odpovídá následující text.

Seriál – Smluvní typy / Díl čtvrtý: Smlouva o výpůjčce

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat.  Díl čtvrtý: Smlouva o výpůjčce

Škoda na nemovité věci – kdo za ni nese odpovědnost? 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 5. 2023 č. j. 25 Cdo 233/2022 Provádíte stavbu či terénní úpravy na svém pozemku a v důsledku této činnosti dojde k poškození sousedního pozemku či stavby. Kdo za takto způsobenou škodu nese odpovědnost? Vězte, že jste to vy, přestože jste danou činnost prováděli oprávněně.