Obec jako zřizovatel – 1. část

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Ústava ČR dále zaručuje samosprávu územních samosprávných celků. Projevem územní samosprávy na obecní úrovni je plnit úkoly v oblasti školství, zdravotnictví, veřejného pořádku, v sociálních oblastech aj., které pro sféru samostatné působnosti obce stanoví zejména § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ObecZ“). Výše uvedené úkoly může obec zajišťovat buď samostatně, tedy svým jménem a na svůj účet jakožto veřejnoprávní korporace mající vlastní majetek, nebo prostřednictvím subjektů, které založí a které jí stanovené úkoly pomáhají zvládnout. Jaké má obec pravomoci v roli zřizovatele právnických osob, organizačních složek obce či obecní policie?

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.