Rozhovor

V Černošicích zkrátka žijí dobří lidé. Umí přispět penězi nebo dobrým nápadem, říká starosta Vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na jeho tvoření podílet? A na druhé straně umět občanům naslouchat a efektivně a konstruktivně s nimi komunikovat? Tomu se říká participace. A tohle se příkladně daří členskému městu Černošice ve Středočeském kraji při jihozápadním okraji Prahy, kde před pěti lety i s pomocí sbírky občanů postavili Halu Věry Čáslavské. A to není všechno. Starosta Filip Kořínek usiluje o aktivní zapojení obyvatel do utváření podoby města už třetím volebním obdobím. Pojďme se tam společně vypravit.

Obce a agenda voleb:

Volební povinnosti? To nejsou jen ty dva dny v roce! Obce a jejich orgány plní nesčetné množství úkolů, mezi něž se řadí i úkony kolem volební agendy. Ta je některými opomíjená, jelikož nevyžaduje „celoroční“ činnost a mnohdy jde o mimořádný pracovní úkol, „přílepek“ k standardní náplni práce. Ne každý ví, že kalendář volebních povinností není pouze o dvou dnech v roce, kdy se volby konají, ale znamená týdny až měsíce příprav spojených s postřehem vůči novinkám a změnám. Situace se liší u různých typů a velikosti obcí podle rozsahu úkonů, které jsou jim svěřeny, a dále podle počtu voličů, pro něž je třeba připravit volební místnosti.

Ukončení pracovního poměru – třetí díl

Už více než rok čelíme překážkám a restrikcím vzniklým kvůli koronavirové pandemii. Není proto těžké pochopit, že v některých sférách musí dojít i ke snižování počtu zaměstnanců. V případě obcí se to týká obzvláště těch, které řeší napjatý rozpočet a zvýšení nákladů na zajištění a splnění všech potřebných opatření. V předchozích dvou dílech seriálu jsme si již přiblížili základní způsoby ukončení pracovního poměru. Jaké jsou ještě jiné možnosti? V závěrečném díle se věnujeme mimo jiné otázkám, kdy nastupuje výpovědní lhůta a kdy lze naopak ukončit pracovní poměr i bez ní. Zaměříme se také na seznam listin, na něž by zaměstnavatel při ukončení neměl určitě zapomenout.

Veřejné sbírky aneb Jak se vyhnout chybám

Veřejná sbírka je získávání a shromažďování peněz od veřejnosti za účelem dosažení nějakého veřejně prospěšného účelu, jako je odstranění následků živelní pohromy nebo ekologické havárie, záchrana zdraví nebo života, ochrana kulturní památky apod. Sbírku lze provést např. přes zvláštní bankovní účet, dárcovskými textovými zprávami (DMS), veřejným vybíráním do přenosných pokladniček, prodejem předmětů, přičemž v ceně je už zahrnut příspěvek do sbírky, nebo i jiným vhodným způsobem. Tolik Wikipedie.

Zbytková pravomoc rady obce

Zákon o obcích vymezuje v § 102 odst. 2 pravomoc rady obce, která je jí vyhrazena. Ve věcech zde uvedených rozhoduje výhradně rada, tyto pravomoci nemůže delegovat na jiný orgán obce a jejich rozhodování si na sebe nemůže vztáhnout ani zastupitelstvo. Jelikož zákon nemůže obsahovat úplný výčet všech myslitelných situací, svěřuje zákon o obcích rozhodování v ostatních záležitostech náležejících do samostatné působnosti obce radě obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu (či si je samo nevyhradilo). Jde o tzv. zbytkovou pravomoc rady obce, která může rozhodování o těchto záležitostech svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu. Jako příklad lze uvést rozhodování o podání žaloby k soudu či rozhodování o pronájmu nemovitého majetku obce.