Způsoby obrany proti územnímu plánu – námitka nebo připomínka

26. 5. 2022

Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Proces jeho pořízení je stanoven v oddíle 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Protinávrhu územního plánu se může bránit prakticky kdokoliv. Podstatný rozdíl je ve způsobu, který může použít, a následně jakým způsobem bude k takovému podání přistupovat pořizovatel územního plánu.

Veřejné zakázky malého rozsahu: Co musí obec dodržet?

26. 5. 2022

Musí se obec při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek? Co z toho pro ni vyplývá? Obce jsou veřejnými zadavateli. Jak je tomu ale u VZMR? Obce jsou dle citovaného zákona veřejnými zadavateli. Při zadávání veřejných zakázek jsou tak povinny řídit se pravidly, postupy a výjimkami tohoto zákona. Významnou výjimkou ze zadávání je postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR), tj. zakázek s hodnotou ≤ 2 mil. Kč bez DPH u dodávek nebo služeb a ≤ 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací. Při zadání VZMR nejsou zadavatelé povinni použít předepsané zadávací postupy dle zákona, jsou však povinni dodržet zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Volby – rozpočtová tradice

26. 5. 2022

Stát, obce, kraje, voliče i statistický úřad čekají letos na podzim komunální, někde i senátní volby. Předvolební čas zažíváme vlastně pořád. Od roku 2016 se totiž volby konají každý rok, ať už jde o ty do Poslanecké sněmovny, prezidentské, senátní, krajské, komunální nebo do Evropského parlamentu. V některých letech se konají dokonce dvoje různé volby. Pojďme si oživit zásady a zádrhele jejich financování, abychom byli na podzim připraveni.

Seriál: Orgány obce – Starosta obce

Obec je právnickou osobou, veřejnoprávní korporací, která vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako každá jiná právnická osoba vyjadřuje svou vůli navenek prostřednictvím svých orgánů. Těmi jsou zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Zákon o obcích každému z nich stanoví pravomoci, které jménem obce vykonává. Postupně je představuje seriál o orgánech obce.

Je vedoucí zaměstnanec odpovědný za škodu vzniklou v důsledku neplatné výpovědi?

II. ÚS 2600/20 ze dne 22. 2. 2022 Ústavní soud rozhodoval o ústavní stížnosti, ve které stěžovatelka tvrdila, že byla porušena její práva na soudní ochranu a na ochranu vlastnictví. K porušení jejích práv mělo dojít předchozími rozhodnutími Obvodního soudu pro Prahu 1, Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR. Ty rozhodovaly o žalobě na náhradu škody, která měla vzniknout v důsledku rozhodnutí o organizační změně a následných výpovědí vedoucím zaměstnancům, o nichž rozhodla stěžovatelka jako ústřední ředitelka.