Všeobecné obchodní podmínky a provozní řády obcí

24. 11. 2023

Všeobecné obchodní podmínky jsou dokumentem, který si obvykle spojujeme s e-shopem. Nic ale nebrání obcím, aby si i ony sepsaly své obchodní podmínky, které jim zjednoduší uzavírání některých smluv. Na co při jejich tvorbě nezapomenout? Mimochodem zjednodušit život obcím mohou také provozní řády. Jaká je jejich právní povaha a závaznost? 

Doručování do datových schránek aneb Jaká pravidla platí ve státní správě?

26. 7. 2023

Od začátku roku se povinnost používat datovou schránku rozšířila na celou řadu dalších subjektů a doručování do datových schránek se stalo takřka pravidlem. Ačkoliv si někteří na nový způsob doručování zvykali jen pomalu, ve finále i ti konzervativnější nemohou této formě komunikace upřít rychlost a spolehlivost. Jaká pravidla pro doručování prostřednictvím datovky ve státní správě platí?

Je obec povinna provádět zimní údržbu na všech pozemních komunikacích a chodnících v obci?

Povinnosti týkající se údržby silnic jsou zakotveny v několika právních předpisech. Základem je zákon o pozemních komunikacích, kde se stanoví, že vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující mimo jiné i údržbu. Ta se provádí často s cílem zmírnit dopady nepříznivých povětrnostních jevů. Vlastníkem místních komunikací je zpravidla obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.

Jak na prodej a nabytí nemovitého majetku obcí?

25. 3. 2022

Prodej a nabývání nemovitostí obcí doprovází, na rozdíl od běžného zcizování nemovitostí v soukromoprávní sféře, řada omezení. Ta mají umožnit kontrolu nakládání s majetkem ze strany veřejnosti, potažmo obyvatel obce. Cílem je objektivní a ekonomické nakládání s nemovitostmi, při němž jsou vyloučeny jakékoliv soukromé zájmy ze strany veřejných funkcionářů.

Když obec uzavírá smlouvu

26. 1. 2022

Kontraktace smlouvy je u obcí zpravidla komplexnější a složitější proces, než na jaký jsme v běžném životě zvyklí. Odlišujeme zde okamžik rozhodnutí smlouvu uzavřít od okamžiku, kdy je projevena vůle k podepsání. Ke krokům v jednotlivých fázích kontraktace jsou zpravidla oprávněny i jiné subjekty. Jaká jsou jednotlivá specifika tohoto procesu?

Pracovní poměry a obce: Doručování písemností v pracovním právu

Jak je to s pracovními poměry zaměstnanců obcí v České republice? Obec se jako kterýkoliv jiný zaměstnavatel řídí zákoníkem práce. Nenajdeme tudíž prakticky žádné rozdíly vpracovněprávních vztazích úředníků a zaměstnanců jakékoliv soukromé společnosti, byť pak existuje i speciální úprava v zákoně o úřednících. Personifikace zaměstnavatele obce je obvykle v osobě tajemníka, jak se říká, s trochou nadsázky, nejdůležitější osobě hned po starostovi. Tajemník obvykle zná chod úřadu, orientuje se v pravidlech a předpisech jako nikdo jiný, proto i pracovněprávní vztahy s úředníky nastavuje on. Uzavírá, ukončuje nebo mění pracovní poměry. Nemá-li obec zřízenou funkci tajemníka, vykonává tuto pravomoc starosta. V následujícím příspěvku se zaměříme na otázku doručování v pracovním právu.