Když obec uzavírá smlouvu

26. 1. 2022

Kontraktace smlouvy je u obcí zpravidla komplexnější a složitější proces, než na jaký jsme v běžném životě zvyklí. Odlišujeme zde okamžik rozhodnutí smlouvu uzavřít od okamžiku, kdy je projevena vůle k podepsání. Ke krokům v jednotlivých fázích kontraktace jsou zpravidla oprávněny i jiné subjekty. Jaká jsou jednotlivá specifika tohoto procesu?

Samosprávy zpozorněte: Přímý účinek směrnice o ochraně oznamovatelů je tady!

26. 1. 2022

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Transpoziční lhůta pro členské státy uplynula dne 17. prosince 2021. Vzhledem k tomu, že do tohoto data nebyla v České republice přijata příslušná právní úprava, nastoupil pro některé povinné subjekty hned následujícího dne přímý účinek Směrnice. Na které subjekty se Směrnice vztahuje a jaké povinnosti z ní plynou?

O dobrovolných hasičích v jednotkách i sborech

26. 1. 2022

Zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má v České republice svou významnou tradici. Mnoho měst a obcí se pyšní často malebnými budovami „hasičáren“. Dobráci jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí obecního života. Jaká je však právní úprava a jakou právní formu vlastně mají jednotky sboru dobrovolných hasičů?

Seriál: Orgány obce – Zastupitelstvo obce

Obec je právnickou osobou, veřejnoprávní korporací, která vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako každá jiná právnická osoba vyjadřuje svou vůli navenek prostřednictví svých orgánů. Těmi jsou zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Zákon o obcích každému z nich stanoví pravomoci, které jménem obce vykonává. Postupně je představuje seriál o orgánech obce.

Názor právníka

26. 1. 2022

Lze na základě směrnice o ochraně oznamovatelů hlásit také šikanu a diskriminaci na pracovišti? V nové pravidelné rubrice přinášíme odborný pohled právníka. Tentokrát se ptáme Evy Janečkové.

Orgány obce

26. 1. 2022

Zákon o obcích v § 5 výslovně uvádí, že orgánem obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Mezi orgány obce zařazuje také komise, jestliže jim byl svěřen výkon přenesené působnosti. V tom případě je zákon o obcích označuje jako výkonné orgány a starosta jim po projednání s ředitelem krajského úřadu může v určitých věcech svěřit výkon přenesené působnosti. Za výkon této činnosti (přenesené působnosti) odpovídají komise starostovi.