Obec jako zřizovatel – 2. část

V pokračování tématu Obec jako zřizovatel se tentokrát podíváme na tři další subjekty, které může zakládat či zřizovat obec. Jedná se o školskou právnickou osobu, veřejnou výzkumnou instituci a ústav. Každá z nich představuje určité specifikum oproti často používané formě, jíž je příspěvková organizace, o které pojednával předchozí první díl. Následující text má zejména představit specifika těchto forem. 

Tajemník obecního úřadu

29. 11. 2022

Seriál o orgánech obce sice minulým dílem skončil, nedílnou součástí mnoha obcí je však také tajemník. Přestože je tajemník zaměstnancem obce, nikoliv dalším z orgánů, jako vedoucí úřadu plní významnou roli v chodu obce. Jaké je jeho postavení a jaké má pravomoci?

Může obec uzavřít pracovní smlouvu se zastupitelem této obce?

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 6. 2015 č. j. 21 Cdo 2430/2014  Předmětem sporu řešeného před soudem 1. a 2. stupně byla otázka platnosti dohody o pracovní činnosti uzavřené mezi obcí a jejím zastupitelem. Druhem práce vymezeným v této dohodě byla příprava, zpracování a administrace podkladů pro získávání peněžních prostředků z různých zdrojů. 

Jak a o čem smí zadavatel v průběhu zadávacího řízení hovořit s dodavateli?

29. 11. 2022

„Včera mi volal pan X z firmy Y. Chtěl vědět, jak jsou na tom v řízení na tu dodávku nábytku. Řekl jsem mu, že jsou zatím druzí ze čtyř, ale že vítěz asi nemá v pořádku kvalifikaci. A v tom řízení na rekonstrukci školky tu byl jeden zájemce, že si chce prohlédnout místo stavby. Tak jsme ho tam provedli. Měl nějaké dotazy na technickou specifikaci a na smlouvu, tak jsme mu to na místě vysvětlili…“ Pakliže by se zde jednalo o reálný, nikoliv o smyšlený rozhovor mezi starostou a administrátorem zadávacího řízení, běžel by administrátorovi ze sdělení starosty mráz po zádech. Znamenalo by to totiž, že zřejmě opomněl starostu informovat o limitech komunikace o veřejné zakázce mezi zadavatelem a dodavatelem.