Způsob vyhlašování právních předpisů obcí a krajů se začátkem roku změnil

25. 3. 2022

V minulém roce došlo k přijetí nového zákona, jehož snahou bylo soustředit právní předpisy územních samosprávných celků na jedno místo a tak, aby k nim byl umožněn dálkový přístup. Tím byly vyslyšeny požadavky nejenom Ústavního soudu, ale také dalších osob, které volaly po snazší přístupnosti, informovanosti a právní jistotě při zjišťování obsahu těchto právních předpisů.

Jak na prodej a nabytí nemovitého majetku obcí?

25. 3. 2022

Prodej a nabývání nemovitostí obcí doprovází, na rozdíl od běžného zcizování nemovitostí v soukromoprávní sféře, řada omezení. Ta mají umožnit kontrolu nakládání s majetkem ze strany veřejnosti, potažmo obyvatel obce. Cílem je objektivní a ekonomické nakládání s nemovitostmi, při němž jsou vyloučeny jakékoliv soukromé zájmy ze strany veřejných funkcionářů.

Opatrovnictví: „Černý Petr“ pro obce

Veřejné opatrovnictví lze s mírnou nadsázkou nazvat džunglí, do níž ani osm let účinnosti nového občanského zákoníku mnoho světla nepřineslo. Zákon o veřejném opatrovnictví je stále v nedohlednu, stejně jako vyjasnění otázky gesčního ministerstva. Není divu, že obce se do této agendy příliš nehrnou. Odmítnout ji však nemohou.

Seriál: Orgány obce – Rada obce

Obec je právnickou osobou, veřejnoprávní korporací, která vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako každá jiná právnická osoba vyjadřuje svou vůli navenek prostřednictví svých orgánů. Těmi jsou zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Zákon o obcích každému z nich stanoví pravomoci, které jménem obce vykonává. Postupně je představí seriál o orgánech obce.

Jaké je postavení obce při výkonu funkce veřejného opatrovníka?

25. 3. 2022

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. Komp.3/2018-87 ze dne 6. května 2021 Dle § 149 odst. 3 zákona o obcích je výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku obcí výkonem přenesené působnosti. Pro výkon přenesené působnosti je charakteristické, že je vykonávána ve vztahu nadřízeného postavení k adresátům. Tato nerovnost stran je dána tím, že v přenesené působnosti je vykonávána státní správa, která byla na základě zákona svěřena obcím (městské části). S ohledem na definici orgánu veřejné moci uvedenou v usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93, a s ohledem na příslušnou právní úpravu v zákoně o obcích (totožně také v zákoně o hlavním městě Praze) tak bylo doposud konstatováno, že pokud obec jedná jako veřejný opatrovník, má postavení orgánu veřejné moci.