Novela zákoníku práce: Prakticky všechny změny se dotknou také obcí

Jistě jste zaznamenali informaci o přijetí novely zákoníku práce[1]. Ta přináší nejen významné změny v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a v otázkách doručování, ale také dlouho očekávané doplnění o práci na dálku a náklady s tím spojené. Součástí novely jsou i další změny a prakticky všechny se dotknou také obcí. Zde je jejich přehled i s vysvětlením, aby pro vás následná aplikace těchto změn do praxe byla pro co nejsnazší.

Všeobecné obchodní podmínky a provozní řády obcí

24. 11. 2023

Všeobecné obchodní podmínky jsou dokumentem, který si obvykle spojujeme s e-shopem. Nic ale nebrání obcím, aby si i ony sepsaly své obchodní podmínky, které jim zjednoduší uzavírání některých smluv. Na co při jejich tvorbě nezapomenout? Mimochodem zjednodušit život obcím mohou také provozní řády. Jaká je jejich právní povaha a závaznost? 

Jak může zřizovatel ovlivnit kvalitu vzdělávání?

24. 11. 2023

Jaký vliv mohou mít zřizovatelé na školy a kvalitu vzdělávání, jež tyto školy poskytují? S ohledem na zaměření časopisu SVP se nad touto otázkou zamyslíme výhradně v souvislosti s veřejnými zřizovateli, tedy obcemi, byť jsou veřejnými zřizovateli v menší míře také kraje a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud tedy mají obce povinnost zajistit vzdělání pro své občany, a to zejména organizačně a finančně (tedy náležitým množstvím škol), mají vliv na kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb?

Musí obec uklízet listí z chodníků?

24. 11. 2023

Spadané listí může na chodnících natropit pěknou neplechu. Na mokrém listí může dojít i ke stejnému úrazu jako na neposypaném chodníku v zimě. Kdo vlastně za úklid takových chodníků odpovídá? Chodník je místní komunikace V prvé řadě považuji za účelné vymezit pojem „chodník“. Z pohledu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., lze chodník zařadit do kategorie místní komunikace[1], přičemž může být samostatnou místní komunikací nebo součástí místní komunikace, pokud k ní chodník přiléhá.

Má v případě používání nástrojů územního plánování přednost výkon práva na samosprávu anebo právo na zachování a ochranu životního prostředí? 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2023, sp. zn. IV. ÚS 938/22 Předmětem sporu byl územní plán obce Vracov, kterým byla na pozemcích, na nichž se nacházel les, vymezena plocha přestavby s využitím pro bydlení v rodinných domech a plocha zeleně. Zrušení části územního plánu se domáhal ekologický spolek s odůvodněním, že územní plán je zde v rozporu s ochranou pozemků určených k plnění funkcí lesa. Krajský soud příslušnou napadenou část územního plánu zrušil a následně Nejvyšší správní soud kasační stížnost obce odmítl jako nedůvodnou, když se zároveň ztotožnil s názorem krajského soudu.