Judikát

Je namístě posuzovat uplatněný nárok zhotovitele na základě smlouvy o dílo z titulu bezdůvodného obohacení, pokud nedošlo k naplnění předpokladů pro vznik práva na zaplacení ceny díla?

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.1.2022 sp.zn. 23 Cdo 2696/2020-105

Předmětem soudního sporu byl v tomto případě požadavek na zaplacení ceny za dílo na základě závazku ze smlouvy o dílo, jejímž předmětem bylo provedení montáže dlažby. Smluvní strany si v ní dohodly přesné podmínky dokončení a předání díla, včetně všech dokumentů, které je zhotovitel povinen objednateli předat.  V průběhu realizace díla však nedošlo k předání a převzetí díla tak, jak bylo ve smlouvě sjednáno.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.