Závěrečný účet a jak na něj?

Součástí rozpočtového procesu není jen samotný rozpočet, ale i další činnosti a výkazy. Jestliže rozpočet označíme alfou hospodaření obce, pak můžeme závěrečný účet nazvat omegou. Závěrečný účet je následným zhodnocením hospodaření obce za příslušný kalendářní rok a sestavuje se až po jeho skončení.

Když přijdou na řadu rozpočtová opatření…

Každá obec má svůj zastupitelstvem schválený rozpočet, podle kterého hospodaří. Jenže schválením rozpočtu to nekončí. Rozpočet je jen plán, v němžnelze předem odhadnout každou situaci, která během roku může nastat. Dříve či později přijde chvíle, kdy je třeba rozpočet upravit. Tehdy nastane čas pro rozpočtová opatření.

Veřejné sbírky aneb Jak se vyhnout chybám

Veřejná sbírka je získávání a shromažďování peněz od veřejnosti za účelem dosažení nějakého veřejně prospěšného účelu, jako je odstranění následků živelní pohromy nebo ekologické havárie, záchrana zdraví nebo života, ochrana kulturní památky apod. Sbírku lze provést např. přes zvláštní bankovní účet, dárcovskými textovými zprávami (DMS), veřejným vybíráním do přenosných pokladniček, prodejem předmětů, přičemž v ceně je už zahrnut příspěvek do sbírky, nebo i jiným vhodným způsobem. Tolik Wikipedie.

Rozpočtové provizorium jako strašák nebo příležitost?

15. 3. 2021

Rozpočtové provizorium je tradičním nástrojem při řízení veřejných financí, a to jak na celostátní, tak i na regionální úrovni. Aktuální výzkum na vybraném vzorku ukázal, že tohoto nástroje využilo mezi lety 2010 až 2015 v průměru až 28 procent měst nad 10 000 obyvatel a že to mělo vliv na přesnost běžných výdajů. Rozpočtové provizorium bývá často ne úplně správně chápáno. Dost často zejména v médiích bývá převážně negativizováno. Je přitom běžnou a transparentní součástí dílčích nástrojů souvisejících s rozpočtovým hospodařením municipalit a může být vhodným pomocníkem nejen v turbulentních dobách. V dalším výzkumu se odborníci zaměřují také na zodpovězení otázky, zda později schvalované rozpočty mohou mít vliv na menší počet rozpočtových opatření. Dle platné legislativy má institut rozpočtového provizoria sv . . .

Podnikání obcí jako ekonomická příležitost pro rozpočet či rozvoj obce/území?

11. 3. 2021

Hlavním posláním měst a obcí je poskytovat veřejné služby a rozvíjet svá území.  Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích, mají obce pečovat o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů; při plnění úkolů chrání též veřejný zájem. K naplňování tohoto vnitřně velmi různorodého poslání mají k dispozici celou paletu nástrojů a možností. Patří k nim zajisté i podnikání, i když právě v případě municipalit není podnikání jako podnikání. Podnikání může být pro obce příležitostí i rizikem. Záleží na mnoha faktorech a zvolené strategii.