Jaké je postavení obce při výkonu funkce veřejného opatrovníka?

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, sp. zn. Komp.3/2018-87 ze dne 6. května 2021

Dle § 149 odst. 3 zákona o obcích je výkon funkce veřejného opatrovníka podle občanského zákoníku obcí výkonem přenesené působnosti. Pro výkon přenesené působnosti je charakteristické, že je vykonávána ve vztahu nadřízeného postavení k adresátům. Tato nerovnost stran je dána tím, že v přenesené působnosti je vykonávána státní správa, která byla na základě zákona svěřena obcím (městské části). S ohledem na definici orgánu veřejné moci uvedenou v usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93, a s ohledem na příslušnou právní úpravu v zákoně o obcích (totožně také v zákoně o hlavním městě Praze) tak bylo doposud konstatováno, že pokud obec jedná jako veřejný opatrovník, má postavení orgánu veřejné moci.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.