Moderační právo soudu – snížení výše smluvní pokuty

Co je rozhodné pro změnu výše smluvní pokuty stanovené soudem? Může soud při rozhodnutí o jejím snížení vzít ohled i na okolnosti vzniklé po vzniku nároku na smluvní pokutu?

rozsudek NS ČR ze dne 11. 1.2023 č.j. 31 Cdo 2273/2022

Porušením smluvní povinnosti bylo poskytnutí informace o tom, že byla uzavřena smlouva

Smluvní strany vyslovily ve společném prohlášení (Letter of Interest) zájem uspořádat automobilový veletrh. V tomto dokumentu se také zavázaly, že zachovají mlčenlivost o veškerých skutečnostech o připravovaném projektu a že jednostranná prohlášení, která by mohla tento závazek porušit, budou činěna pouze po předchozím souhlasu druhé strany. Pro případ porušení tohoto závazku sjednaly obě strany smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč. 

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.