Seriál – Smluvní typy / Díl třetí: Darovací smlouva

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva, je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat.

Díl třetí: Darovací smlouva

Darovací smlouva je dalším, i obcemi často využívaným smluvním typem. Jejím základním znakem je bezplatnost, kdy je na jedné straně závazek něco poskytnout a na druhé straně tento závazek chybí, obdarovaný pouze přijetí plnění akceptuje. 

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.