Veřejné zakázky malého rozsahu: Co musí obec dodržet?

Musí se obec při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek? Co z toho pro ni vyplývá?

Obce jsou veřejnými zadavateli. Jak je tomu ale u VZMR?

Obce jsou dle citovaného zákona veřejnými zadavateli. Při zadávání veřejných zakázek jsou tak povinny řídit se pravidly, postupy a výjimkami tohoto zákona. Významnou výjimkou ze zadávání je postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR), tj. zakázek s hodnotou ≤ 2 mil. Kč bez DPH u dodávek nebo služeb a ≤ 6 mil. Kč bez DPH u stavebních prací. Při zadání VZMR nejsou zadavatelé povinni použít předepsané zadávací postupy dle zákona, jsou však povinni dodržet zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.