Seriál – Smluvní typy / Díl pátý: Smlouva o dílo

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat.

Díl pátý: Smlouva o dílo

Stavební rozvoj obce a zajištění dalších, běžných či specifičtějších služeb a dodávek, je obvyklou a častou záležitostí každé obce. I proto je smlouva o dílo velmi často využívaným smluvním typem.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.