Seriál – Smluvní typy / Díl druhý: Nájemní smlouva

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva, je zásada smluvní volnosti, kdy smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené či mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. Také obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou a v rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech, uzavírá různé typy smluv. V seriálu vás postupně provedeme těmi smluvními typy, které obce používají nejčastěji, a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat.

Díl druhý: Nájemní smlouva

Nájem patří (pozn. spolu s výpůjčkou) k uživatelskému typu smluv, umožňuje totiž legitimní užívání cizí věci, aniž by docházelo ke změně vlastnictví. Dalším typickým znakem je dočasnost užívání a úplata za něj. 

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.